Postanowienia ogólne:
Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zm.) i określa warunki obsługi podróżnych oraz przewozu osób i rzeczy.
Firma zarejestrowana W CEiDG pod nazwą Gryf-Travel Arkadiusz Jeziorski
Nip: 857-152-40-48, Licencja nr: 0000020, Certyfikat Kompetencji: 00274/TO/17.

W trakcie podróży w pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

 

PASAŻER

1.Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy Gryf-Travel na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży (szczepienia, wyniki testów, itp.)
2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazanym adresem 5 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną odbioru.
3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
– złożenia bagażu w luku bagażowym;
– stosowania się do poleceń Kierowcy;
– okazania na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów;
– podania w trakcie rezerwacji dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości w pisowni duńskiej lub polskiej;
– zapinania pasów bezpieczeństwa w pojeździe;
– opisania swojego bagażu w dowolny sposób tak by znajdowały się na nim czytelne dane adresowe.
4. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych w Kodeksie Cywilnym.
5. Fakt, że Pasażer nie oczekuje pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu.
6. Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe (prom Rostok – Gedser).
7. Jeżeli podróż została przerwana z winy Pasażera, który nie wrócił z przerwy lub został poddany kontroli dokumentów do wyjaśnienia uniemożliwiając jego dalszą podróż, a czas oczekiwania przekracza 10 minut, mikrobus ma prawo odjechać bez Pasażera.
8. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej, to:
– dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej;
– dzieci do 150cm powinny być przewożone w foteliku ochronnym, zapewnionym przez Opiekuna lub w innym urządzeniu do przewozów odpowiadającym wadze, wzrostowi i warunkom technicznym;
– osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych.
W szczególnych przypadkach Przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
9. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego).
10. W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
– od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu;
– poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje Przewoźnik na konto w krajowym Banku.
Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd pojazdu lub gdy Pasażer nie przestrzega niniejszego Regulaminu.
11. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Inne zdarzenia losowe poza pojazdem nie są objęte tym ubezpieczeniem, a Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za Pasażera poza mikrobusem. O zaistnieniu wypadku / szkody należy zgłaszać do biura firmy Gryf-Travel.

 

PRZEWOŹNIK

1.Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie wyznaczonym. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, kradzieży auta itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu (powierzyć wykonanie innym przewoźnikom) oraz dokonać zmiany pojazdu.
5. W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów i Kierowcy,
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów,
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
7. Przewoźnik zastrzega, że nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu braku wiedzy na temat przepisów celnych w UE i podania błędnego adresu przez Pasażera.

 

BAGAŻ

Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu głównego (do 25 kg/sztuka) i 1 sztuki bagażu podręcznego zgodnie z poniższymi wytycznymi:
– bagaż główny to torba podróżna zamykana szczelnie, wykonana z solidnego materiału o wymiarach: bok + bok + bok= max 155cm;
– bagaż podręczny to bagaż o wadze do 10 kg i wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, gdzie rozmiary nie mogą utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom,
– Bagaż przekraczający podaną sumę boków będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą po uzyskaniu zgody Kierowcy;
– Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie;
– Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody;
– Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaż podręczny i umieszczony poza lukiem bagażowym;
– Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem. Powinna być również zabrana po przyjeździe pod wskazany adres;
– Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer;
– Kierowca może sprawdzić zgodność podanych danych na bagażu z dokumentem tożsamości Pasażera.
– Bagaż nieopisany lub którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu, w takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu;
– Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych;
– Zabrania się przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe bez uprzedniej zgody Przewoźnika;
– Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków .

 

INFORMACJE DODATKOWE

Rezerwacja na przejazd jest jednoznaczna z akceptacją regulaminu Gryf-Travel
Rezerwacje dokonane przez pasażera w formie sms lub przez formularz rezerwacji na stronie www.gryf-travel.eu muszą być potwierdzone przez Przewoźnika. W innej sytuacji uznaje się rezerwacje za nieważną.
1.Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz.
2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u Kierowcy lub wpłacić na konto służbowe jako zadatek za wybrany przejazd (dotyczy okresów świątecznych, wakacyjnych i wzmożonego ruchu w wybranych dniach).
3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
4 Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca. W sytuacjach wyjątkowych (wskazania lekarskie, podróże rodzinne) Przewoźnik może zarezerwować wybrane miejsca.
5. Zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
6. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a)opisanie zaistniałych okoliczności,
b)wnoszone zastrzeżenia,
c)ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
7. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w możliwie najszybszym terminie lecz nie później niż do 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
8. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
9. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika,
10. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 150,00 PLN lub równowartości tej kwoty w walucie Duńskiej. Bagaż o wartości przekraczającej 150,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

W zakresie nieuregulowanym w powyższym regulaminie mają zastosowanie:
a) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zm.)
b) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zm.).

© 2024 Gryf Travel. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Realizacja: KULIKOWSKI-IT.pl Strony internetowe Szczecin